Mängden protein i kosten kan påverka olika hälsomarkörer

Mängden protein i kosten kan påverka olika hälsomarkörer

Studien var en meta-analys som sammanställd en stor mängd RCT-studier. En RCT är en randomiserad kontrollerad studie och innebär egentligen att man undersöker jämförelsen av några variabler genom att låta en mängd forskningspersoner i randomiserad ordning eller gruppering exponeras för en variabel där man sedan tittar på variabelns effekt. Meta-analysen inkluderade 54 studier som i snitt pågick i 18 veckor. Totalt inkluderades 4344 forskningspersoner.

Forskningspersonerna var i snitt 46 år gamla och hade ett BMI på 33. Detta går som fetma enligt BMIs klassificering. Högt proteinintag var i snitt 28 energiprocent (20-45 E%) och lågt proteinintag var i snitt 18 energiprocent (10-23 E%) för de analyserade studierna. Energiprocent är ett mått som anger hur stor del av det totala energiintaget som kommer från kolhydrater, fett eller protein. Den genomsnittliga uppföljningstiden var 4,5 månader.

Resultaten visade att högre proteinintag hade små men gynnsamma effekter på viktminskning, fettmassa, systoliskt blodtryck, totalt kolesterol, triglycerider och fastande insulin.

Slutsatsen från studien var därmed att högt proteinintag kan ha positiva effekter på flera hälsomarkörer och därmed även riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar.

Vi erbjuder helsvenskt proteinpulver på de finaste råvarorna!

Studie: Is protein the forgotten ingredient: Effects of higher compared to lower protein diets on cardiometabolic risk factors: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Vogtschmidt et al (2021).