Proteinintag i kombination med styrketräning är ett vanligt tilltag med mål att främja adaptioner av styrketräning. Det finns däremot oenigheter om mängd och timing av intaget.

Basen för denna artikel är en studie från Morton et al. (2018) (1) som sammanställt 49 enskilda studier om proteintillskott i kombination med styrketräning. Kraven för att inkludera studien i meta-analysen var;

  • Randomiserat kontrollerad studie (RCT)
  • Interventionstiden var minst sex veckor
  • Träning utfördes minst två tillfällen per vecka
  • Minst en av grupperna tillfördes proteintillskott

En RCT är en typ av interventionsstudie som slumpmässigt låter forskningspersonerna exponeras för den variabeln som undersöks eller agera kontrollgrupp. Studietypen är väldigt vanlig inom idrottsforskning.

När man pratar om intag av näringsämnen används antingen absoluta värden (ex 40 g) eller relativa värden som tar hänsyn till kroppsvikt (ex 2 g/kg kroppsvikt). I denna studie används relativa värden som hänvisar till ett dagligt intag utefter din kroppsvikt.

1RM Styrka

När forskarna tittade på styrka (1RM) fann de att den genomsnittliga förbättringen som tillskrevs proteintillskott var 2,49 kg, p=0,01. Effekten var ej statistiskt signifikant för otränade individer (0,99 kg p=0,12) och statistiskt signifikant för tränade individer (4,27 kg p=0,02).